cmd使用技巧

开始mysql服务

net start mysql
sc start mysql